Kalite Yönetim Birimi

 Kalite ve Verimlilik Yönetimi Birim Yöneticisi:
/Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu:

Ahmet ÖZDEMİR

Kalite Yönetim Birim Çalışanları:
Rukiye KATMIŞ
Leyla İNCİ ÇAKIR
Gülden YILDIZ PARLAK
Güniz Zeliha KARLIDAĞ
Hüseyin AYRAÇ
M. Gamze ETEM

Verimlilik Birim Sorumlusu:
Ahmet ÖZDEMİR

Verimlilik Birim Çalışanları:
Sultan ÖZEREN
Ezgi KUBAT

Türkiye’de sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında başlatılan çalışmalara dayanmaktadır.

Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır.

Bu prensiplerle 2015 yılında yayımlanan SKS Hastane (Sürüm 5) seti üzerinde gerçekleştirilen revizyon çalışmaları ciddi bir emek ve gayretle devam etmiş ve SKS Hastane (Sürüm 6) seti yeni yüzü ve güncellenmiş bölümleri ile kullanıma sunulmuştur.

SKS-Hastane (Versiyon-5) standardı kapsamında sağlık tesisimizde Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuş. SKS Hastane (Sürüm 6) setine, Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri, Palyatif Bakım Kliniği, Kurumsal Verimlilik, KBRN Tehlikelerinin Yönetimi, Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetleri ve Terapötik Aferez Hizmetleri olmak üzere toplam 9 yeni bölüm eklenmiş olup, var olan bölümler üzerinde güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalarda “Standart Geliştirme Algoritması” esas alınmıştır. Bir önceki sette bulunan “Klinik Göstergeler” bölümü Türkiye Klinik Kalite Programı çalışmaları kapsamında takip edildiğinden, SKS Hastane (Sürüm 6) setinden çıkarılmıştır. Standartların uygulanmasına yönelik uygulama rehberlerinin güncellenmesi ve yeni rehberlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız da ayrıca devam etmektedir. Kalite Yönetim Biriminin Görevleri aşağıda belirtilmiştir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ'NİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMALARI

Hastanemiz Kalite Direktörlük ve Verimlilik Birimi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup Sağlıkta Kalite Standartları, Verimlilik Uygulamaları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
  • İstenmeyen Olay  Bildirim süreçlerini yönetmek.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.                                               


KOMİTELER:

Hastanemiz yönetimince; Hasta Güvenliği, Tesis Güvenliği, Eğitim Komitesi, Risk Değerlendirme Ekibi, Risk Yönetim Kurulu kurulmuş olup; Komiteler, hastanemizin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite Görev alanları; Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması, Hasta mahremiyetinin sağlanması, Hastaların güvenli transferi, Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi, Bilgi güvenliğinin sağlanması, Enfeksiyonların önlenmesi, Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanmasını kapsamaktadır.

Komitemiz, ilgili Başhekim Yardımcısı başkanlığında; İdari Mali İşler Müdürlüğü, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünden ilgili yöneticiler, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu, Kalite yönetim birim çalışanları ve birim sorumlularının katılımıyla, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır. Komite üyeleri tarafından, alanlara ilişkin sorunlar ve sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite Görev alanları; Bina turlarında tespit edilen, hastanemizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar ve aksaklıklara yönelik gerekli iyileştirmeler, Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, Atık yönetimi çalışmaları, Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, Tehlikeli maddelerin yönetimini kapsamaktadır.

Komitemiz, Kalite Ve Destek Hizmetleri Müdürü başkanlığında İdari Mali İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünden ilgili yöneticiler, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu, Kalite yönetim birimi çalışanları, İSG uzmanı, Teknik hizmet sorumluları ve birim sorumlularının katılımıyla, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır. Komite üyeleri tarafından, alanlara ilişkin sorunlar ve sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

EĞİTİM KOMİTESİ

Eğitim Komitesi, Hastanemizdeki tüm eğitim faaliyetlerinin planlanmasını ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri, Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitimler komitenin görev alanı kapsamında yürütülür.

Komitemiz, ilgili Başhekim Yardımcısı başkanlığında; İdari Mali İşler Müdürlüğü, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünden ilgili yöneticiler, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu, Kalite Yönetim birimi çalışanları, Eğitim Birim Sorumlusu, eğitim hemşireleri ve birim sorumlularının katılımıyla, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır. Komite üyeleri tarafından, alanlara ilişkin sorunlar ve sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Hastanedeki tehlikeleri tanımlamak, riskleri belirlemek ve analizini yapmak, Riskleri tüm çalışanlar ile iş birliği içerisinde multidisipliner bakış açısıyla değerlendirmek, Hastane risk değerlendirme ve eylem planı, iyileştirici faaliyet süreci (DİF ve sürekli iyileştirme) ve sonuçları hakkında ilgili çalışanları bilgilendirmek, Yeni hizmet birimleri veya hizmet birim değişiklikleri, tadilat, yeni cihaz veya cihaz değişikliği, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili istenmeyen bir olayın meydana gelmesi gibi durumlarda ilgili alanı kapsayacak şekilde risk değerlendirmesini tekrar yapmak 27 Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı SKS Hastane Risk Yönetimi Rehberi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hastane risk değerlendirme ve eylem planının (İSG risk değerlendirmesi ile SKS risk değerlendirme ve eylem planı) sayfalarını numaralandırıp, gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak, hastanede saklamak sureti ile çalışmalarını yürütmektedir.

Kurul başkanı (Başhekim veya başhekim tarafından görevlendirilmiş başhekim yardımcısı, özel hastaneler için mesul müdür vb.), Kalite yönetim sorumlusu, Sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu yönetici, İdari ve mali işlerden sorumlu yönetici, Bulunması halinde destek hizmetlerinden sorumlu yönetici, Tesis güvenliği komitesinden bir temsilci, Hasta güvenliği komitesinden bir temsilci, Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesinden bir temsilci (bulunması halinde), Enfeksiyon kontrol komitesinden bir temsilci, Eğitim komitesinden bir temsilci, İş yeri sağlık ve güvenlik birimi sorumlusu, İş güvenliği uzmanı (bulunması halinde), İşyeri hekimi (bulunması halinde), İşyerindeki çalışan temsilcileri, İşyerindeki destek elemanları, Radyasyon güvenliği sorumlusu, Hasta hakları birim sorumlusu, Sivil savunma uzmanı / sivil savunma amiri, Değerlendirme yapılan bölümün kalite sorumlusu, Değerlendirme yapılan bölüm çalışanlarından temsilci/temsilciler katılımıyla, düzenli aralıklarla, ayda bir ve gerektiğinde toplanmaktadır. Ekip üyeleri tarafından, alanlara ilişkin sorunlar ve sorunlara yönelik iyileştirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

RİSK YÖNETİM KURULU

Risk yönetimine yönelik politika, strateji ve ana hedefleri belirlemek, Risk yönetim süreçlerini gözden geçirmek, Risk değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan risk değerlendirme ve eylem planını incelemek, İyileştirme sağlanamayan alan ve süreçleri gözden geçirmek, belirlenen iyileştirici faaliyetlerle ilgili uygulamada yaşanan sıkıntılara yönelik gerekli tedbirleri almak, (örneğin, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanım ve malzemelerin tedarik sürecindeki aksamalar gibi), Görev alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini belirlemek, Yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirmek, değerlendirme sonucuna göre bir sonraki yılın çalışma programında yer alacak hususları belirlemek, Başhekime sunulmak üzere yıllık rapor hazırlamak sureti ile çalışmalarını yürütmektedir.

Kurul başkanı (başhekim veya başhekim tarafından görevlendirilmiş başhekim yardımcısı, özel hastaneler için mesul müdür.), Kalite yönetim sorumlusu, Eğitim komitesi başkanı, Enfeksiyon kontrol komitesi başkanı, Tesis güvenliği komitesi başkanı, Hasta güvenliği komitesi başkanı, Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi başkanı (bulunması halinde), Radyasyon güvenliğinden sorumlu personel, Sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu yönetici, İdari ve mali hizmetlerden sorumlu yönetici, Destek hizmetlerinden sorumlu yönetici (bulunması halinde), Teknik hizmetlerden sorumlu yönetici (bulunması halinde), Sivil savunma uzmanı / sivil savunma amiri, İş güvenliği uzmanı (bulunması halinde), İşyeri sağlık ve güvenlik birim sorumlusu, İşyeri hekimi (bulunması halinde), Hasta haklarından sorumlu birim temsilcisi, Çalışan haklarından sorumlu birim temsilcisi, Çalışan baş temsilcisinin katılımlarıyla Risk yönetim kurulu yılda en az iki kez toplanmalı, gerektiğinde bu süreyi beklemeden olağanüstü toplantılar yapmalıdır.

SKS

SKS Hastane (Sürüm 6.1) Seti.pdf

19 Mart 2024