Hasta Hakları Birimi
03 Ocak 2024


  

    İletişim:

    Adres : Ulukent Mahallesi (Doğukent Depo Mevkii) Onbaşı Sokak No: 99 Elazığ / Merkez

    Hastane Telefon Numarası:0 (424)606 6000 dahili:6735
    Başvuru :Hasta Hakları başvurusu İçin tıklayınız  

Birimimizin Amacı:

Hastalarımızın aldıkları sağlık hizmetinden tam olarak faydalanması konusunda yardımcı olmak, hastalar ile sağlık alanında çalışan tüm personelimiz arasındaki ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek, hastalarımızın sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını sağlamayı amaçlayan birimimiz, hasta ve sağlık çalışanlarımız arasındaki iletişimi, işbirlikçi bir temele dayandırarak, daha etkin ve güvenilir bir hizmet verilmesine yardımcı olmak, hasta hakları ile ilgili başvuru mekanizmalarını oluşturup, işleterek sağlık hizmetleri ortamında iç kontrolü sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yaraşır biçimde sunulması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasıdır.

Hasta Hakları Birimi olarak, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini arttırmaktaki kararlılıkla, sağlık hizmetlerindeki mükemmeliyet düzeyine erişmek ve doğru iletişimi sağlayarak, uluslararası standartlarda hizmet vermektir.

Başvurularınız İçin;

* Hasta ve yakınları, haklarınız ve hastaların uyması gereken kurallar hakkında danışmak istediğinizde, Hastanemiz Ana Bina Giriş katta  hasta kayıt alanının karşısında bulunan Hasta Hakları Birimine şahsen müracaat edebilirsiniz,

* Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Web Sitesi (https://hastahaklari.saglik.gov.tr/) üzerinden ya da

* Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) 184 numaralı telefon hattından yapabilirsiniz.

Hasta Hakları ve Hasta Sorumlulukları,

Hasta Hakları

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki olarak tanımlanabilir. Herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit olduğu kavramlarını içeren insan haklarından biri de hasta haklarıdır. Hasta hakları hastalarımızın sahip olduğu özgürlük alanlarını kapsamaktadır. Ancak bu haklardan faydalanırken sağlık çalışanlarına haksızlık etmemek ve “Çalışan Hakları” kurallarına uymak gerekmektedir.

Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme:

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

10) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Hasta Olarak Sorumluluklarımız;

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.

 

HAKLARIMIZI NEZAKET VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE

ÇALIŞAN HAKLARINI DA İHLAL ETMEDEN ARAYALIM.

 

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ…